Mediaproduktions checklista inför CD-inspelning


Det här är viktiga punkter som du som anlitar mediaproduktion ska ta hänsyn till inför
din CD-inspelning. Vissa är markerade med ett utropstecken. Det innebär att de inte
kan förbises och utgör en förutsättning för att mediaproduktion genomför projektet.
De övriga är till för att göra arbetet så smidigt som möjligt.
Lokal väljs i samarbete med producent och musiktekniker i god tid före inspelningen.

Att tänka på: vissa konsertlokaler är flitigt utnyttjade och bör för säkerhets skull
bokas ett halvår eller mer i förväg.
Att tänka på.

Inspelningsteamet ska ha tillgång till lokalen kvällen före första inspelningsdagen
samt 4 timmar efter avslutad inspelning. Lokalen ska under den tid som inspelnin-
gen pågår inte användas till annan verksamhet och alla utrymmen skall kunna hållas
låsta mellan inspelningspassen. Gör klart att det inte får förekomma verksamhet i
angränsande utrymmen som kan störa arbetet. Det kan vara allt från annan musik-
verksamhet till installationsarbete i angränsande rum eller användandet av bullrande
maskiner på gatan utanför.

Faktum är att det är få som kan förstå att det bakgrunds-ljud som många anser som
normalt tyst kan vara fullt av inslag som gör en känslig musikinspelning omöjlig!Exempel på vanliga störkällor:

Belysningsramper med tyristorstyrning

Ventilationssystem i såväl inspelningslokal som kontrollrum

Värmesystem (radiatorer, värmepanna, värmepumpar)

Hörselslinga för hörapparater (kan störa mikrofon-elektroniken)

Hissar i angränsande utrymmen

Högtalare i inspelningslokalen (t.ex ett påslaget PA-system)

Olika slags larm (brandlarm, skolinringning, telefoner)

Urverk och kyrkklockor


Om något av ovanstående finns på inspelningsplatsen måste det gå att stänga av eller styra så att fullständig tystnad kan åstadkommas.

Ordet FULLSTÄNDIG förtjänar att upprepas.

För övrigt kan regn på ett plåttak och vindtjut i ventilationen orsaka timslånga avbrott.
Inspelningen Schemaläggs i samråd med producenten.

En CD-inspelning bör alltid schemaläggas och det är viktigt att den som har ansvar
för tidplaneringen sätter upp tiderna i samråd med Mediaproduktion.

Glädjekalkyler och "turbo-scheman" är inte förenliga med Mediaproduktions policy
för klassisk musikinspelning. Konsultera därför alltid oss innan ni fastställer tider
och antalet inspelningsdagar!
Kontrakt ska upprättas mellan mediaproduktion och beställaren.

Utformningen av kontraktet sker i samråd mellan parterna i god tid före första in-
spelningsdagen.
Tre veckor före första inspelningsdagen ska kopior på alla partitur finnas oss tillhanda.

OBS: kopiorna ska vara av det slaget att de inte behöver återlämnas förän projektet
är avslutat, vilket kan innebära upp till ett och ett halvt år efter inspelningen.
Praktiska detaljer.

Ansvariga kontaktpersoner ska kunna nås under hela inspelningsperioden. Viktiga
telefonnummer och adresser ska finnas på inspelningsplatsen. Schema med arbets-
tider och pauser under perioden ska vara framtaget före första arbetspasset.
Angående efterarbetet.

Efter inspelningen tar i allmänhet Mediaproduktion hand om redigeringen av
materialet och tillhandahåller en CD-master. Beställaren kan räkna med att
ha första master-versionen klar inom 3 - 6 månader.

Observera
Om mastern måste vara färdig tidigare än 3 månader ska så meddelas innan inspelningen påbörjas och en skriftlig överenskommelse om detta upprättas
mellan mediaproduktion och beställaren..

Har du frågor? Ring och diskutera i god tid innan din produktion drar igång.
Patrik Håkansson 070 571 73 19