CD-INSPELNING


   
Att spela in en CD innebär en hel del arbete. Det är många praktiska behov som ska 
tas hänsyn till och problem som behöver lösas under resans gång. Att förbereda sig
väl innebär att vara noga med de viktiga detaljerna. Så frågan är: vilka detaljer ska 
man fokusera på och hur tillgodoser man behoven?

Följ med i en genomgång av de viktigaste frågeställningarna kring produktionen av en CD-skiva. Här får du tips som gör din inspelning smidig och effektiv. Det här är en rätt omfattande text så det kan vara en bra idé att spara ned den och läsa senare.


När man planerar att spela in en CD-skiva ska några grundläggande frågor besvaras.
Det gäller bland annat:


 • Vad CD:n ska innehålla musikaliskt.

 • Hur projektet ska finansieras.

 • Vilka som ska medverka (musiker, producent och tekniker).

 • När och under hur lång tid inspelningen ska pågå.

 • Hur skivan ska distribueras och säljas.  Från vision till verklighet

  Du har tagit beslutet att spela in en CD-skiva.
  En produkt som skall kunna säljas och presentera dig och din musik för en bred
  allmänhet, höras i radio och TV eller fungera som ett "visitkort" som du kan använda
  i din marknadsföring av dig eller din musik.

  Efter åtskilliga förberedelsetimmar med repetitioner, planering, kontakter med upp-
  hovsmän och arrangörer, musiker och artister så börjar konturerna ta form och det
  är dags att göra en komplett budget.
  Du kommer att behöva ta kontakt med en producent och en ljudtekniker, eventuellt
  ett skivbolag samt göra förberedelser för uppbokning av en inspelningslokal.

  Transporter, pianostämning, belysning, notställ, nycklar till lokalen, parkeringsplatser,
  matservering, värme och fläktavstängningsknappar är saker som du måste ha kollat
  upp i förväg. Och försäkrat dig att du har full kontroll över.

  Projektet har blivit mer än en idé och skall nu genomföras smidigt och utan störande
  avbrott eller ödesdigra misstag.

  Nu gäller det att få allt att fungera såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Det behövs
  planering med framförhållning och nu gör man klokt i att noggrannt syna alla behov
  och strukturera upp det väntande arbetet.  Hur planerar man en CD-inspelning?

  Inför arbetet med själva upptagningen av musiken fordras en del förberedelser, som
  redan nämnts. Två viktiga punkter är lokalbokning och tidsplanering. Det är bra att
  vara ute i god tid så klart. Redan i ett tidigt skede bör kontakter tas med producent
  och tekniker för inspelningen. Det är viktigt att tillsammans gå igenom förutsätt-
  ningarna för ett lyckat arbete.

  Viktigast av allt - Val av lokal
  Här måste musiker och tekniker enas tidigt. En lämplig akustik för din ensemble
  och den musik som skall spelas måste provas ut i god tid om inte du sedan tidigare
  har en bra lokal som fungerar för ändamålet.

  Nästa sak att ta ställning till är hur avancerad teknik som behövs för upptagningen.
  Ekonomin för projektet styr i viss grad valet av utrustning. För att avgöra vilken
  utrustning som är nödvändig måste man gå igenom musikmaterialet och bedöma
  vilka behov som skall tillgodoses tekniskt. I samband med det kan man gärna göra
  en beräkning på hur lång tid varje stycke tar att spela in och i vilken ordning man
  villl arbeta med dem under inspelningsperioden.

  En förutsättning för att allt skall sluta gott är att man i ett tidigt skede blir på det
  klara med hur lång tid varje moment av inspelningen kommer ta i anspråk.
  Därefter ska ett tidsschema med goda marginaler göras upp.

  OBS!
  Även en minutiös planering kan ställas på ända av oförutsedda problem eller för-
  dröjningar. Det finns ingenting du kommer få ångra mer än en för snål tidsram.

  Att tänka efter före.
  Det är inte minst viktigt att veta när man vill att skivan skall vara färdig och när den
  skall finnas tillgänglig i butikerna. I sista fasen av projektet kommer olika delar av
  produkten färdigställas var för sig. Textförfattare, översättare, grafiska formgivare,
  fotografer och en hel del andra medarbetare skall leverera sina bidrag till skivan.
  En vanlig erfarenhet är att veckorna närmast en deadline i allmänhet blir hektiska
  eftersom det är då det är tänkt att flera "pusselbitar" ska passas ihop.
  Se till att alla som bidrar med små insatser i slutarbetet har en minst två-tre veckor
  för tidig deadline. Det räcker med att man måste invänta en viktig pusselbit för att
  hela projektet skall gå i stå. Räkna med såna problem. De uppstår!

  Tänk på att ha tagit fram reklammaterial redo att skickas med den färdiga produkten.
  Ofta inser man för sent att även PR-material tar tid att färdigställa.
  Glöm inte bort att undersöka eventuell upphovsätt. NCB-avgift ska betalas till
  tonsättarna (eller deras efterlevande). Du kommer att få göra en NCB-anmälan
  i samband med att CD:n trycks.

  Alla medverkande (musiker, solister och dirigent) ska SAMI-rapporteras för att få
  ersättning om/när den färdiga CD:n spelas offentligt (t.ex i radio/TV)
  SAMI-formulär kan rekvireras på SAMI´s INTERNETSIDA.  EN ENKEL PLANERINGS-ÖVERSIKT KAN SE UT SÅHÄR:


  Augusti:
  Ordna finansiering, boka upp musikerna, schemalägg repetitioner,
  beställ notmaterial (i tillräckligt god tid), kontakta producent,
  kontakta inspelningstekniker, lägg upp ett inspelnings-schema
  tillsammans med producenten. Därefter: boka lokal.

  September:
  Ta reda på kostnaderna för rättigheterna till musiken (NCB)
  samt eventuella förbehåll. Budget för hela projektet klar.

  Oktober:
  Kopiera alla partitur och skicka till producent, kontakt med
  ansvarig för inspelningslokalen.

  November:
  Inspelning (mellan tre och sex dagar för ca. 74 minuter musik).

  December:
  Redigeringsarbete, framtagning av CD-booklet (texter och bilder).
  Adresser till tidningar och radiostationer framtagna.

  Februari:
  Master klar för utvärdering, tryckeriet kontaktas, CD-presseriet
  likaså. Tillverkning av CD slutförs. Pressrelease framtagen.
  CHECKLISTA INFÖR DIN INSPELNING MED MEDIAPRODUKTION HÄR  Svar på ett antal ofta ställda frågor...

  Vad använder man för utrustning vid inspelningen ?

  För att göra en CD behöver man i någon del av arbetet konvertera musiken till
  en digital ljudsignal. Vi spelar in musiken direkt på digitalmedia under själva
  inspelningsdagarna, antingen på DAT (Digital Audio Tape) eller på hårddisk.
  Mikrofoner, mikrofonförstärkare, mixerbord, analog-digital-konverterare, lyssnings-
  monitorer och digitalreverb hör till den standardutrustning som alltid finns till hands.

  Antalet mikrofoner som tas i bruk är beroende av storleken på ensemblen och den
  typ av musik som är aktuell. Inspelningslokalens format och akustiska egenskaper
  påverkar också valet av mikrofontyp.

  I mixerbordet balanseras ljudbilden och mikrofonsignalerna läggs ihop till en två-
  kanals stereosignal som så småningom hamnar på CD-skivan.

  Du kan titta närmare på vår uppsättning inspelningsverktyg på sidan om
  Teknisk Utrustning.
  Hur går inspelningen till ?

  Även då inspelningsarbetet i sig är okomplicerat bör man ha en klar bild av hur
  mycket tid som behöver avsättas. Vid inspelning av stor orkester brukar man
  bli klar med ca 5-8 minuter av musiken per timme.

  Det är bäst att räkna med behov av omtagningar och repetitionsarbete under
  85 % av den avsatta tiden.

  Åtskilliga har nog invänt mot den siffran men tvingats erkänna dess riktighet
  efter att ha slitit sig igenom ett pressat tidschema. Av denna anledning bör man
  under alla omständigheter inte hyra en lokal som man måste utrymma allt för
  nära den planerade sluttiden för inspelningsarbetet, så att man har möjlighet
  att fullfölja projektet på övertid om det blir nödvändigt.

  En CD rymmer ca 74 minuter musik.

  Mellan tre och sex dagar skall vara tillräckligt för att få in allt material på band.


  Arbetets gång.
  Vid början av inspelningsperioden riggas all utrustning upp i den aktuella lokalen
  och ett provisoriskt teknik-lyssnings-rum inreds. Samtidigt skall musikerna klara
  av instrument-uppställningen, och godkänna ljuset och temperaturen i lokalen.

  Producent och ljudtekniker behöver inleda första dagen med ljudprov och klang-
  balansering. Det är rimligt att förutsätta att kunna vara igång med riktiga tagning-
  ar inom 2-3 timmar.

  Under arbetsdagen kommer höjdpunkter och svackor. Pauser blir viktiga under
  senare delen av dagen och tagningarna bör vara planerade så att musikerna kan
  disponera sin energi för de mest krävande momenten. En bra ide är att lägga
  känsliga passager under den andra inspelningsdagen när alla börjar känna sig
  "hemma" i arbetsprocessen.

  En sak i taget!
  För slutresultatets skull bör man i möjligaste mån avstå från att lämna ett stycke
  innan det är färdiginspelat.

  Att gå över till ett annat stycke musik och senare återvända till det första medför
  alltid en avsevärd risk. Det är i allmänhet med största sannolikhet omöjligt att klippa
  samman materialet från de olika tillfällena utan att den musikaliska intensiteten och
  linjen går förlorad. Inte minst om det gått några timmar mellan tagningarna.
  Detta gäller inom en och samma sats i ett verk. Givetvis kan man välja att spela in
  satserna i en annan ordning än den i partituret.

  Det är psykologiskt viktigt att arbetet fortskrider framgångsrikt.

  Att första dagen bli klar med ett lättspelat stycke lägger grunden för en bra
  fortsättning. Man bör undvika musik där man riskerar att köra fast i problem-
  partier ock kanske bli tvungen att börja andra dagen med att göra nya försök
  på musik man jobbat hela första dagen med.
  Risken är att stressen ökar och de inblandade börjar försöka forsera arbetet.
  Det tar i allmänhet några timmar innan man slappnar av framför en mikrofon och
  känner sig någorlunda bekväm med situationen.
  Producenten bör ta på sitt ansvar att avgöra när och om man bör lämna en svår
  passage som "kört fast", och kanske ta en stunds paus.

  Ibland kan en lunch rätta till problem som ingen förmår lösa ens med intensivt
  repeterande.

  Det är bra om både musiker och dirigent får möjlighet att lyssna på sin insats
  för att få bekräftat att soundet är rätt.
  Ibland är det först när man hör på bandet som man som musiker får klart för
  sig hur man verkligen har spelat sin stämma och kan avgöra om det klingande
  resultatet överinstämmer med de intentioner man har haft med musiken.

  Det kan dock bli ett problem om alla inblandade ständigt rusar iväg för att "kolla
  hur det lät den sista gången". Det drar ner arbetstakten avsevärt och kan leda
  till ökad okoncentration.

  Man bör vara överens om att låta producenten avgöra när tagningarna är
  godkända. I anslutning till längre pauser bör man dock ha plats för genom-
  lyssning av de partier som valts ut som de bästa. Om man då finner fel så
  börjar man nästa pass med kompletteringsarbete.

  Vad händer sedan ?


  När allt material är inspelat är det dags att göra ett urval av de tagningar
  man antecknat som godkända och avgöra vilka partier man vill använda från
  respektive tagning. Likaså byter man ofta ut enskilda delar av ett parti på grund
  av felspelning, samspelsproblem eller störande biljud.

  En bedömning av hur man skall växla mellan olika tagningar på samma parti kräver
  att man lyssnar på de bästa versionerna och reder ut var man vill gå in och ut i de
  olika tagningarna. I detta arbete läggs mycket möda på att försöka kombinera de
  utvalda tagningarna på ett sånt sätt att musiken behåller sin form och linje och inte
  bryts upp av plötsliga ryck eller dynamikförändringar.

  Det kan hända att den tekniskt bästa tagningen inte passar ihop med intilliggande
  partier vilket tvingar fram alternativa kombinationer eller användandet av helt andra
  tagningar.
  Utvärderingen tar mycken tid i anspråk eftersom allt material måste avlyssnas och
  jämföras under arbetets gång. Ofta förlitar man sig på artisternas omdöme i känsliga
  lägen eftersom de med lätthet pekar ut den ur deras perspektiv bäst klingande ver-
  sionen eller upptäcker små felaktigheter. De sitter i allmänhet inne med de bästa
  referenserna efter de många timmar av instudering som föregått inspelningen.


  Redigeringsarbetet kan ta sin början i stort sett direkt efter att inspelningen är
  klar men ofta brukar man räkna med att producenten (ev. tillsammans med artist-
  erna) lyssnar igenom alla tagningar några veckor senare när man har lite mer
  distans till materialet och spelinsatsen.

  När urvalet är klart kopieras musiken över till en dator och kan där redigeras
  och efterbearbetas så att den bli färdig för framställning av CD-skivan.

  För dig som inte riktigt får ihop det där med "ettor och nollor" har vi en liten
  text om digitalljud på Digitalsidan som förhoppningsvis kan hjälpa till att
  klargöra vad "digitalt" egentligen har med musik och ljud att göra.

  Mediaproduktion har gjort ett stort antal CD-inspelningar genom åren.
  Om du vill lyssna på utdrag några produktioner klickar du här: Produktioner